W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Data uchwały:
2021-02-19

Numer uchwały:
XVIII/131/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego