Rejestr

 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

z terenu Gminy Mieleszyn

 

Firma, oznaczenie siedziby

i adres albo imię, nazwisko

i adres przedsiębiorcy

Numer

identyfikacji

podatkowej

(NIP)

Numer

identyfikacyjny

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Numer

rejestrowy

Wykreślenie

REMONDIS Sanitech Poznań Sp.  z o.o

ul. Górecka 104

 

 

 

 

dokonano zmiany

wpisu dnia 6.03.2013r.

 

Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. Z siedzibą w Poznaniu Oddział Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec, ul. Skocka 13a

779-00-02-220

632076318

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie

 

1/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod Odpadu

 

20 01 01

20 01 02

20 01 08

20 01 10

20 01 11

20 01 13*

20 01 14*

20 01 15*

20 01 17*

20 01 19*

 

20 01 21*

20 01 23*

20 01 25

20 01 26*

20 01 27*

 

20 01 28

 

20 01 29*

20 01 30

20 01 31*

20 01 32

20 01 33*

 

 

20 01 34

20 01 35*

 

 

20 01 36

 

20 01 37*

20 01 38

20 01 39

20 01 40

20 01 41

20 01 80

20 01 99

Odpady z             

20 02 01

20 02 02

20 02 03

20 03 01

20 03 02

20 03 03

20 03 04

 

20 03 06

20 03 07

20 03 99

15 01 01

15 01 02

15 01 04

15 01 05

15 01 06

15 01 07

17 01 01

 

17 09 04

Papier i tekstura

Szkło;

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

Odzież;

Tekstylia;

Rozpuszczalniki;

Kwasy;

Alkalia;

Odczynniki fotograficzne;

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

Urządzenia zawierające freony;

Oleje i tłuszcze jadalne;

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione 20 01 25;

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

Tworzywa sztuczne

Metale

Odpady zmiotek wentylacyjnych

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

Odpady ulegające biodegradacji

Gleba i ziemia, w tym kamienie

Inne odpady nieulegające biodegradacji

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odpady z targowisk

Odpady z czyszczenia ulic i placów

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Odpady wielkogabarytowe

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z metali

Opakowania wielomateriałowe

Zmieszane odpady opakowanoiwe - uzupełnienie 10.12.2012 r.

Opakowania z szkła

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17

09 03

 

Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun

Roztoka 6

62-513 Krzymów

665-181-26-99

310033956

Rodzaj odpadu

2/2012

wykreślenie

 

Decyzja 

znak:

6233.2.2012

z dnia 05.03.2015 r.

 

 

Kod Odpadu

 

20 03 01

20 03 03

 

15 01 01

15 01 02

15 01 07

 

17 01 01

 

200108

 

200202

 

200123*

 

200135*

 

 

 

200136

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odpady z czyszczenia ulic i placów

 

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z szkła

 

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

 

Gleba i ziemia, w tym kamienie

 

Urządzenia zawierające freony;

 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

 

 

 

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko

i adres przedsiębiorcy

Numer

identyfikacji

podatkowej

(NIP)

Numer

identyfikacyjny

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Numer

rejestrowy

 

 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. A Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

 

896-000-00-26

 

931623022

Rodzaj odpadu

1/2013

 

Kod Odpadu

 

 

20 01 01

20 01 02

20 01 08

20 01 10

20 01 11

20 01 13*

20 01 14*

20 01 15*

20 01 17*

20 01 19*

 

20 01 21*

20 01 23*

20 01 25

20 01 26*

20 01 27*

 

20 01 28

 

20 01 29*

20 01 30

20 01 31*

20 01 32

20 01 33*

 

 

20 01 34

20 01 35*

 

 

20 01 36

 

20 01 37*

20 01 38

20 01 39

20 01 40

20 01 41

20 01 80

20 01 99

 

20 02 01

20 02 02

20 02 03

 

20 03 01

20 03 02

20 03 03

20 03 04

 

20 03 06

20 03 07

20 03 99

 

15 01 01

15 01 02

15 01 03

15 01 04

15 01 05

15 01 06

15 01 07

15 01 09

15 01 10*

 

 

 

15 01 11*

 

 

16 01 03

 

17 01 01

17 01 02

17 01 03

 

17 01 07

 

 

17 01 80

17 01 81

17 01 82

 

17 02 01

17 02 02

17 02 03

 

17 03 02

17 03 80

 

17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 04 04

17 04 05

17 04 06

17 04 07

17 04 09*

 

17 04 10*

 

17 04 11

 

17 05 04

 

17 05 08

 

 

17 06 04

 

 

17 08 02

 

17 09 04

Papier i tektura

Szkło;

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

Odzież;

Tekstylia;

Rozpuszczalniki;

Kwasy;

Alkalia;

Odczynniki fotograficzne;

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

Urządzenia zawierające freony;

Oleje i tłuszcze jadalne;

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione 20 01 25;

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

Tworzywa sztuczne

Metale

Odpady zmiotek wentylacyjnych

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 

Odpady ulegające biodegradacji

Gleba i ziemia, w tym kamienie

Inne odpady nieulegające biodegradacji

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odpady z targowisk

Odpady z czyszczenia ulic i placów

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Odpady wielkogabarytowe

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z drewna

Opakowania z metali

Opakowania wielomateriałowe

Zmieszane odpady opakowaniowe

Opakowania z szkła

Opakowania z tekstyliów

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne  i toksyczne)

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbestu), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

Zużyte opony

 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Gruz ceglany

Odpady  innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

Odpady z remontów i przebudowy dróg

Inne niewymienione odpady

 

Drewno

Szkło

Tworzywa sztuczne

 

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

Odpadowa papa

 

Miedź, brąz, mosiądz

Aluminium

Ołów

Cynk

Żelazo i stal

Cyna

Mieszaniny  metali

Odpady metali zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi

Kable zawierające ropę naftową, smołę lub inne substancje niebezpieczne

Kable inne niż wymienione w 17 04 10*

 

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

Tłuczeń torowy (kruszywo) inne niż wymienione w 17 05 07

 

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

 

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

Zmieszane odpady z budowy , remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 

 

Paweł Połomski

Paweł Trans

Żabinko 55

62-050 Mosina

 

896-000-00-26

 

931623022

Rodzaj odpadu

Kod Odpadu

 

 20 01 10

 20 01 11

Odzież

Tekstylia

1.02.2013

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe          „LS – PLUS”        Spółka     z o.o. ul. Szałwiowa 34A/2,      62-064 Plewiska

 

Baza magazynowo   -transportowa

Diewoklucz 69,

64-840 Dziewoklucz

 

Adres do korespondencji

ul. Przemysłowa 1,

64-330 Opalenica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

788-18-41-392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

634-273-738

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj odpadu

1/2015

 

 

 

Kod Odpadu

 

 

15 01 01

15 01 02

15 01 03

15 01 04

15 01 05

15 01 06

15 01 07

15 01 09

15 01 10*

 

 

 

15 01 11*

 

 

 

16 01 03

 

17 01 01

17 01 02

17 01 03

 

17 01 06*

 

 

 

 

17 01 07

 

 

17 01 80

17 01 81

17 01 82

 

17 02 01

17 02 02

17 02 03

 

17 02 04*

 

 

17 03 01*

 

17 03 02

17 03 03*

17 03 80

 

17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 04 04

17 04 05

17 04 06

17 04 07

17 04 09*

 

17 04 10*

 

17 04 11

 

17 05 03*

 

17 05 04

 

17 05 05*

 

17 05 06

17 05 07*

 

17 05 08

 

 

17 06 04

 

 

17 08 01*

 

17 08 02

 

17 09 01*

17 09 02*

 

 

 

17 09 03*

 

17 09 04

 

 

19 12 01                        19 12 02

19 12 03

19 12 04

19 12 05

19 12 06*

19 12 07

19 12 08

19 12 09

19 12 10

19 1210 ex

 

19 12 11*

 

 

19 12 12

 

 

20 01 01

20 01 02

20 01 08

20 01 10

20 01 11

20 01 13*

20 01 14*

20 01 15*

20 01 17*

20 01 19*

 

20 01 21*

20 01 23*

20 01 25

20 01 26*

20 01 27*

 

20 01 28

 

20 01 29*

20 01 30

20 01 31*

20 01 32

20 01 33*

 

 

20 01 34

20 01 35*

 

 

20 01 36

 

20 01 37*

20 01 38

20 01 39

20 01 40

20 01 41

20 01 80

20 01 99

 

20 02 01

20 02 02

20 02 03

 

20 03 01

20 03 02

20 03 03

20 03 04

 

20 03 06

20 03 07

20 03 99

 

 

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z drewna

Opakowania z metali

Opakowania wielomateriałowe

Zmieszane odpady opakowaniowe

Opakowania ze szkła

Opakowania z tekstyliów

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

 

Zużyte opony

 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Gruz ceglany

Odpady  innych materiałów ceramicznych i elementów  wyposażenia

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

Odpady z remontów i przebudowy dróg

Inne niewymienione odpady

 

Drewno

Szkło

Tworzywa sztuczne

 

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lu  zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

Asfalt zawierający smołę

 

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

Smoła i produkty smołowe

Odpadowa papa

 

Miedź, brąz, mosiądz

Aluminium

Ołów

Cynk

Żelazo i stal

Cyna

Mieszaniny  metali

Odpady metali zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi

Kable zawierające ropę naftową, smołę lub inne substancje niebezpieczne

Kable inne niż wymienione w 17 04 10*

 

Gleba i ziemia, w tym kamienie,zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w    17 05 03

Urobek z pogłębienia zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05

Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

Tłuczeń torowy (kruszywo) inne niż wymienione w            17 05 07

 

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01           i 17 06 03

 

Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB; szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

Zmieszane odpady z budowy , remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 

Papier i tektura

Metale żelazne

Metale nieżelazne

Tworzywa sztuczne i guma

Szkło

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

Tekstylia

Minerały (np. piasek, kamienie)

Odpady Palne (paliwo alternatywne)

Odpady Palne (paliwo alternatywne) – tworzywa sztuczne

 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)      z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)      z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione       w 19 12 11

Papier i tektura

Szkło

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Odzież

Tekstylia

Rozpuszczalniki

Kwasy

Alkalia

Odczynniki fotograficzne

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Urządzenia zawierające freony

Oleje i tłuszcze jadalne

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione 20 01 25

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

Tworzywa sztuczne

Metale

Odpady zmiotek wentylacyjnych

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 

Odpady ulegające biodegradacji

Gleba i ziemia, w tym kamienie

Inne odpady nieulegające biodegradacji

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odpady z targowisk

Odpady z czyszczenia ulic i placów

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Odpady wielkogabarytowe

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

ATA-TECHNIK

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

S.K.A

os. Cechowa 31

64-840 Budzyń

 

 

766-000-42-49

 

570791550

Rodzaj odpadu

2/2015

 

 

 

Kod Odpadu

 

 

15 01 01

15 01 02

15 01 03

15 01 04

15 01 05

15 01 06

15 01 07

15 01 09

15 01 10*

 

 

 

15 01 11*

 

 

 

16 01 03

 

17 01 01

 

17 01 02

17 01 03

 

17 01 07

 

 

17 01 80

 

17 02 01

17 02 02

 

17 05 04

 

 

20 01 01

20 01 02

20 01 08

20 01 10

20 01 11

20 01 13*

20 01 14*

20 01 15*

20 01 17*

20 01 19*

 

20 01 21*

20 01 23*

20 01 25

20 01 26*

20 01 27*

 

20 01 28

 

20 01 29*

20 01 30

20 01 31*

20 01 32

20 01 33*

 

 

 

20 01 34

20 01 35*

 

 

20 01 36

 

20 01 37*

20 01 38

20 01 39

20 01 40

20 01 41

20 01 80

20 01 99

 

 

20 02 01

20 02 02

20 02 03

 

20 03 01

20 03 02

20 03 03

 

20 03 04

 

20 03 06

20 03 07

20 03 99

 

 

 

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z drewna

Opakowania z metali

Opakowania wielomateriałowe

Zmieszane odpady opakowaniowe

Opakowania ze szkła

Opakowania z tekstyliów

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

 

Zużyte opony

 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek                    i remontów

Gruz ceglany

Odpady  innych materiałów ceramicznych i elementów  wyposażenia

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione           w 17 01 06

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

 

Drewno

Szkło

 

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

 

Papier i tektura

Szkło

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Odzież

Tekstylia

Rozpuszczalniki

Kwasy

Alkalia

Odczynniki fotograficzne

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Urządzenia zawierające freony

Oleje i tłuszcze jadalne

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione 20 01 25

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

Tworzywa sztuczne

Metale

Odpady zmiotek wentylacyjnych

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 

Odpady ulegające biodegradacji

Gleba i ziemia, w tym kamienie

Inne odpady nieulegające biodegradacji

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odpady z targowisk

Odpady z czyszczenia ulic i placów

 

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Odpady wielkogabarytowe

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko

i adres przedsiębiorcy

Numer

identyfikacji

podatkowej

(NIP)

Numer

identyfikacyjny

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Numer

rejestrowy

 

 

Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o.       w Świdnicy

 

ul. Metalowców 4,        58-100 Świdnica

 

Oddział Żnin, ul Jasna 2A, 88-400 Żnin

 

 

 

884-000-78-24

 

890022624

Rodzaj odpadu

1/2016

 

Kod Odpadu

 

15 01 01

15 01 02

15 01 03

15 01 04

15 01 05

15 01 06

15 01 07

15 01 09

15 01 10*

 

 

 

15 01 11*

 

 

 

15 02 02

16 01 03

 

17 01 01

 

17 01 02

17 01 03

 

17 01 06*

 

 

 

 

17 01 07

 

 

17 01 80

17 01 81

17 01 82

 

17 02 01

17 02 02

17 02 03

 

17 02 04*

 

 

17 03 01*

 

17 03 02

17 03 03*

17 03 80

 

17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 04 04

17 04 05

17 04 06

17 04 07

17 04 09*

 

17 04 10*

 

17 04 11

 

17 05 03*

 

17 05 04

 

17 05 05*

 

17 05 06

17 05 07*

 

17 05 08

 

 

17 06 04

 

 

17 08 01*

 

17 08 02

 

17 09 01*

 

17 09 02*

 

 

 

17 09 03*

 

 

17 09 04

 

 

19 12 01                        19 12 02

19 12 03

19 12 04

19 12 05

19 12 06*

19 12 07

19 12 08

19 12 09

19 12 10

19 1210 ex

 

 

19 12 11*

 

 

19 12 12

 

 

 

20 01 01

20 01 02

20 01 08

20 01 10

20 01 11

20 01 13*

20 01 14*

20 01 15*

20 01 17*

20 01 19*

 

20 01 21*

20 01 23*

20 01 25

20 01 26*

20 01 27*

 

20 01 28

 

20 01 29*

20 01 30

20 01 31*

20 01 32

20 01 33*

 

 

 

20 01 34

20 01 35*

 

 

20 01 36

 

20 01 37*

20 01 38

20 01 39

20 01 40

20 01 41

20 01 80

20 01 99

 

 

20 02 01

20 02 02

20 02 03

 

20 03 01

20 03 02

20 03 03

20 03 04

 

20 03 06

20 03 07

20 03 99

 

 

 

 

 

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z drewna

Opakowania z metali

Opakowania wielomateriałowe

Zmieszane odpady opakowaniowe

Opakowania ze szkła

Opakowania z tekstyliów

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry ol

Zużyte opony

 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Gruz ceglany

Odpady  innych materiałów ceramicznych i elementów  wyposażenia

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

Odpady z remontów i przebudowy dróg

Inne niewymienione odpady

 

Drewno

Szkło

Tworzywa sztuczne

 

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lu  zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

Asfalt zawierający smołę

 

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

Smoła i produkty smołowe

Odpadowa papa

 

Miedź, brąz, mosiądz

Aluminium

Ołów

Cynk

Żelazo i stal

Cyna

Mieszaniny  metali

Odpady metali zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi

Kable zawierające ropę naftową, smołę lub inne substancje niebezpieczne

Kable inne niż wymienione w 17 04 10*

 

Gleba i ziemia, w tym kamienie,zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

Urobek z pogłębienia zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05

Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

Tłuczeń torowy (kruszywo) inne niż wymienione          w 17 05 07

 

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01       i 17 06 03

 

Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB; szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

Zmieszane odpady z budowy , remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 

Papier i tektura

Metale żelazne

Metale nieżelazne

Tworzywa sztuczne i guma

Szkło

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

Tekstylia

Minerały (np. piasek, kamienie)

Odpady Palne (paliwo alternatywne)

Odpady Palne (paliwo alternatywne) -tworzywa sztuczne

 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

 

Papier i tektura

Szkło

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Odzież

Tekstylia

Rozpuszczalniki

Kwasy

Alkalia

Odczynniki fotograficzne

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Urządzenia zawierające freony

Oleje i tłuszcze jadalne

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione 20 01 25

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

Tworzywa sztuczne

Metale

Odpady zmiotek wentylacyjnych

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 

Odpady ulegające biodegradacji

Gleba i ziemia, w tym kamienie

Inne odpady nieulegające biodegradacji

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odpady z targowisk

Odpady z czyszczenia ulic i placów

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Odpady wielkogabarytowe

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach