INFORMACJA

 

Uprzejmie informuję, że w świetle zapisu art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) termin  zgłaszania kandydatów na ławników na nową kadencję upływa z dniem 30 czerwca 2015 r.

Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło, iż Rada Gminy Mieleszyn ma dokonać wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

           

1)  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

-       posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

-       jest nieskazitelnego charakteru,

-       ukończył 30 lat,

-       jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

-       nie przekroczył 70 lat,

-       jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

-       posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

2)  Ławnikami nie mogą być:

-       osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

-       osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

-       funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

-       adwokaci i aplikanci adwokaccy,

-       radcy prawni i aplikanci radcowscy,

-       duchowni,

-       żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

-       funkcjonariusze Służby Więziennej,

-       radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

3) Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie gminy dokonującej wyboru.

 

 

4) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

a)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

b)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

d)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

e)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

5) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

6) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

 

7) Dokumenty wymienione w pkt 4 lit. a-d powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 5 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

8) Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w pkt 6.

 

9) Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

10) Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. 

 

Wzór karty zgłoszenia można nabyć nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mieleszynie - pokój nr 5.

Ponadto wzór karty jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej (mieleszyn.nowoczesnagmina.pl) oraz na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości (ms.gov.pl).

 

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy w Mieleszynie – pokój nr  5 w dniach i godzinach pracy Urzędu do dnia 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po upływie ww. terminu, a także zgłoszenia, które nie będą spełniać wymogów formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

 

 

             Wójt

 /-/ Janusz Kamiński