Podstawą prawną funkcjonowania BIP - u jest:

      - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, które określa strukturę strony, podmioty zobowiązane do prowadzednia Biuletynu, zakres i tryb przekazywania informacji, itd.
    
      - Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, która określa jawność informacji publicznej również publikowanej w BIP.