Na podstawie art.10 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej informyjem, że informacja publiczna, która nie została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

     Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie póżniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

     Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie,przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używanych nosnikach informacji.
 
     W Urzędzie Gminy prowadzone są rejestry, ewidwncje i archiwa, których sposób udostępniania opisane zostało w katalogu biuletynu: "Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa".