O G Ł O S Z E N I E

 

 

          Uprzejmie informuję, że XXIV Sesja Rady Gminy Mieleszyn odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021 r. (piątek) o godzinie 1500 w świetlicy gminnej przy OSP w Mieleszynie.

 

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Wyznaczenie Sekretarza obrad.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

5.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji, która odbyła się w dniu 17 listopada
2021 r.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mieleszyn na 2022 rok,

b)      uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Mieleszyn na 2022 rok,

c)      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022,

d)      odwołania Skarbnika Gminy Mieleszyn,

e)      powołania Skarbnika Gminy Mieleszyn,

f)       pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

g)      wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn w 2021 roku,

h)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieleszyn.

7.      Uchwalenie budżetu gminy Mieleszyn na 2022 rok:

a)      odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c)      odczytanie opinii wszystkich Komisji Rady,

d)      wyrażenie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków,

e)      zgłaszanie ewentualnych poprawek do projektu budżetu,

f)       dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian, w tym autopoprawek do projektu    budżetu i ich przegłosowanie,

g)      głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

8.      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

9.      Sprawozdanie Przewodniczącego Rady.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Zakończenie obrad.