Mieleszyn, dnia 29 listopada 2021 r.

znak: 2131.5112.1.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający :

Gmina Mieleszyn

Mieleszyn 23,  62-212 Mieleszyn 

NIP:  784 24 27 501

Działając na podstawie:

-  art.  2 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Gmina Mieleszyn zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia określony niniejszym zapytaniem.

Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert, w zależności od rodzaju świadczonych usług (noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych,  schronisko dla osób bezdomnych                     z usługami lub ogrzewalnia).

Opis przedmiotu zamówienia :

1.      Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 tj.ze zm ) w formie :

1)      tymczasowego schronienia w noclegowni,

2)      tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych,

3)      tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ,

4)      tymczasowego schronienia w formie ogrzewalni.

2.      Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni lub ogrzewalni, a także na podstawie decyzji administracyjnej o udzieleniu schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, którą wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy                        w Mieleszynie.             
Decyzja administracyjna wydawana w trybie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r, poz. 735 ze zm.), po uprzednim spełnieniu wymogów określonych ustawą o pomocy społecznej.

 

3.      Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do skalkulowania kosztów za jedną dobę pobytu w placówce uwzględniając okres świadczenia usługi, formę świadczonej usługi oraz zakres usługi zgodnie z normami minimalnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r., poz. 896).

 

4.      Liczba osób wymagających udzielenia schronienia w trybie art. 48 a ustawy z dnia
12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 t.j.ze zm)  w każdej
z wymienionych w pkt.1 niniejszego zapytania formach uzależniona jest od aktualnych potrzeb Zamawiającego  w tym zakresie. 

 

5.      Rozliczenie za świadczone usługi przez Oferenta następować będzie co miesiąc
w terminie do 7-go dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII roku 2022r.,
za który rozliczenie następować będzie najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca.

 

6.      Z wybranym oferentem Gmina podpisze porozumienie określające prawa i obowiązki stron porozumienia, w tym zapewnienie gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie w roku 2022, a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.

 

7.      Zamawiający dokona zgłoszenia wybranego oferenta  w rejestrze placówek udzielających  tymczasowego schronienia – prowadzonym przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.

 

8.      Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w  sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r, poz. 896).

 

9.      Zamawiający zastrzega, że w roku 2022 r. na zadanie określone w pkt. 1 zamierza przeznaczyć kwotę 24 000,00. (słownie: dwadzieścia cztery tysięcy złotych 00/100).

 

10.  Zamawiający wymaga złożenia  ofert częściowych tj. odrębnie na każdą z wymienionych form schronienia tj. tymczasowego miejsca w noclegowni, tymczasowego miejsca
w schronisku dla osób bezdomnych, tymczasowego miejsca w schronisku dla osób                       z usługami oraz miejsca w ogrzewalni. Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert częściowych, w zależności od zakresu świadczonych usług.

 

11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług, ich zgodności
z normami powszechnie obowiązującymi oraz wykonywania tych usług stosownie
do zawartego porozumienia.

 

12.  Termin realizacji zadania: od dnia 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

 

13.  Zamawiający nie przewiduje pokrywania kosztów za tzw. „gotowość do udzielenia schronienia”.

 

14.  Zamawiający zastrzega podpisanie umowy z więcej niż jednym oferentem.

15.  Oferent winien złożyć ofertę odpowiednio na załącznikach :

a)      Załącznik Nr 1 – oferta na świadczenie usługi w formie tymczasowego schronienia                 w schronisku dla bezdomnych,

b)      Załącznik Nr 2 – oferta na świadczenie usługi w formie  tymczasowego schronienia             w noclegowni,

c)      Załącznik Nr 3 – oferta na świadczenie usługi w formie ogrzewalni,

d)      Załącznik Nr 4- oferta na świadczenie usług w formie tymczasowego schronienia               w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Oferta winna być wypełniona w całości i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta.

16.  Wypełniony formularz oferty na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 lub Nr 4 do niniejszego zapytania można złożyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@mieleszyn.pl

b)      drogą pocztową na adres: Gmina Mieleszyn, Mieleszyn 23,
62-212 Mieleszyn.

c)      osobiście w  UG Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn.

(W związku z aktualną sytuacją epidemiczną preferowane są formy określone pod lit. a) i b))

17.   Oferty należy składać do dnia 10 grudnia 2021r.

18.  Kryterium wyboru ofert stanowić będzie cena oferowanej usługi. 

19.  Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do dnia 15.12.2021 r.

20.  Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie :

Agnieszka Anna Horoszczak :  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                              w Mieleszynie, tel. 61 429 50 66.

21.  Treść niniejszego zapytania podlega upublicznieniu na tablicy ogłoszeń w UG Mieleszyn, tablicy ogłoszeń GOPS Mieleszyn oraz na stronie internetowej BIP UG Mieleszyn pod adresem http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl/

22.  Zapytania składane przez oferentów w okresie do upływu terminu składania ofert zostaną upublicznione na stronie internetowej BIP pod adresem: http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl/ wraz z odpowiedzią na zadanie pytanie, po uprzedniej  animizacji podmiotu składającego zapytanie.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1

- Załącznik Nr 2

-Załącznik Nr 3

-Załącznik Nr 4