Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieleszyn na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko