Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieleszyn na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"