WÓJT GMINY MIELESZYN

PRZEDSTAWIA DO KONSULTACJI

Projekt uchwały Rady Gminy Mieleszyn w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mieleszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie

do dnia 30 października 2020 r.:

 

·      pisemnie na adres: Urząd Gminy w Mieleszynie Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn z dopiskiem opinia lub uwaga do programu współpracy na rok 2021, w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy w Mieleszynie, a nie data stempla pocztowego.

·      pocztą elektroniczną na adres: gmina@mieleszyn.pl

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 22 października 2020 r.

Termin zakończenia konsultacji: 30 października 2020 r.

 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Mieleszyn.

 

Projekt programu współpracy na 2021 rok oraz formularz dostępne są na stronie BIP

http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl  

Informacje dotyczące programu można uzyskać telefonicznie pod numerem 61 429 50 71.

 

 

Wójt Gminy Mieleszyn

/-/ Artur Hańczak