Klauzula informacyjna

OBIEKT MONITOROWANY

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE                                  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez kamery zainstalowane na budynku Urzędu jest Urząd Gminy w Mieleszynie, 62-212 Mieleszyn 23, nr tel.: +48 61 429 50 60.

2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: iodo@mieleszyn.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt.1.

3.   Monitoring służy zabezpieczeniu osób, mienia i informacji znajdujących się             na terenie monitorowanym.

4.   Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, a następnie automatycznie kasowane chyba, że dalsze ich przetwarzanie będzie uzasadnione toczącym się postępowaniem przed organami ścigania, karnym lub sądowym.

5.   Nagrania obrazu zawierające Pani/Pana dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.

6.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.