OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieleszyn na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieleszyn na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” w dniach od 13.07.2017 r. do dnia 02.08.2017 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 3 Urzędu Gminy w Mieleszynie, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:

http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy
w Mieleszynie lub drogą poczty elektronicznej na adres: 
gmina@mieleszyn.pl  do dnia 02.08.2017 r.

 

 

 

                                                          Wójt Gminy Mieleszynie

 

                                                          (-) Janusz Kamiński

 

 

 

Załączniki:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mieleszyn na lata 2017-2020