OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MIELESZYN

 

z dnia 18 września 2015 r.

 

 

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/97/2012 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mieleszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 5517) - podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 października 2015 r. w godzinach 700-2100.

 

Nr obwodu

 

Granice obwodu

Siedziba obwodowej

 komisji wyborczej

 

1

 

Sołectwo Mieleszyn,

Sołectwo Przysieka

 

Świetlica Wiejska,

Mieleszyn 24a

62-212 Mieleszyn

tel. 61 429 50 82

 

 

2

 

Sołectwo Mielno,

Sołectwo Popowo-Ignacewo obejmujące wsie:

Popowo-Ignacewo i Popowo Podleśne,

Sołectwo Popowo Tomkowe,

Sołectwo Kowalewo obejmujące wsie: Kowalewo

i Kowalewko,

Sołectwo Dziadkówko obejmujące wsie: Dziadkówko

i Dziadkowo

 

 

Świetlica Wiejska,

Mielno 33

62-212 Mieleszyn

tel. 609 299 593

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczony do głosowania korespondencyjnego)

 

 

3

 

Sołectwo Łopienno

 

Szkoła Podstawowa,

Łopienno 117

62-213 Łopienno

tel. 61 429 50 87

 

 

4

 

Sołectwo Karniszewo,

Sołectwo Dobiejewo,

Sołectwo Borzątew,

Sołectwo Świątniki Wielkie,

Sołectwo Dębłowo obejmujące wsie: Dębłowo

i Nowaszyce,

Sołectwo Sokolniki,

Sołectwo Świątniki Małe

 

 

Szkoła Podstawowa,

Karniszewo 11a

62-212 Mieleszyn

tel. 609 299 173

 

 

           

Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Wójtowi do dnia 10 października 2015 r.

 

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania kończą 75 lat mogą głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Termin składania Wójtowi wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania upływa w dniu 16 października 2015 r.

 

 

              Wójt                                                                                                                                                                                                                                                                        

  /-/ Janusz Kamiński