Uprzejmie informuję,że XVIII Sesja Rady Gminy Mieleszyn, odbędzie w dniu 19 lutego 2021 r. (piątek) o godzinie 14.00 w świetlicy gminnej przy OSP w Mieleszynie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji z dnia 21 grudnia 2020 r.
6. Informacja o stanie ludności Gminy Mieleszyn na dzień 31.12.2020 r.
7. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Kłecku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy za 2020 r.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieleszyn za 2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Mieleszyn na lata 2021 – 2025”;
b) poprawki nazewnictwa „Zespł” na Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
c) współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mieleszyn w 2021 r.;
d) w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mieleszyn;
e) zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Mieleszynie.
10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

                                Przewodniczący Rady Gminy
                                (-) Adam Pilarowski