Zamknij okno Drukuj dokument

Zapytanie ofertowe:"Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Mieleszyn gm. Mieleszyn"

Mieleszyn, dnia 24 lipca 2018 r.

 

 

IP.041.2.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Mieleszyn zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę oraz roboty budowalne na zadanie pn.:

„Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Mieleszyn gm. Mieleszyn”

w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018

 

I.     Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Mieleszyn

Mieleszyn 23

62-212 Mieleszyn

www.mieleszyn.pl; http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl

NIP:7842427501

 

II.  Przedmiot zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w ramach programu OSA 2018 – Otwartej Strefy Aktywności w Mieleszynie dz. nr 210 obręb Mieleszyn – wariant podstawowy – 1 obiekt.

2.      Przedmiot zamówienia obejmuje roboty przygotowawcze – ziemne oraz dostawę i montaż następujących urządzeń:

Zakres rzeczowy

j.m.

ilość

Orbitrek wolnostojący    

 szt.

1

Drążek + Rower           

szt.

1

Steper + Prasa nożna

szt.

1

Poręcze równoległe + Drabinka

 szt.

1

Twister + Wahadło

szt.

1

Podciąg górny + Wypych górny        

szt. 

1

Wioślarz wolnostojący

szt.

1

Biegacz wolnostojący

szt. 

1

Ławki wolnostojące

szt.

4

Stół zewnętrzny do szachów

szt.

1

Stół zewnętrzny do ping-ponga

szt.

1

Wzbogacenie terenu w zieleń

szt.

1

3.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiący załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

4.      Zadanie realizowane jest na podstawie zgłoszenia zamiary wykonania robót budowalnych z dnia 1 lutego 2018 r.

 

III.              Termin wykonania zamówienia:

Do 28 września 2018 r.

 

IV.             Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. co najmniej posiadać doświadczenie polegające na należytym wykonaniu min. 2 zamówień obejmujących dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto. 

 

V.   Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1.      W celu potwierdzenia w/w warunku do oferty należy załączyć:

a)      Formularz oferty – wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego

b)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego oraz poświadczenie/referencje potwierdzające należyte wykonanie robót.

c)      Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawca jest reprezentowaniu przez pełnomocnika.

2.      W przypadku złożenia oferty niekompletnej Wykonawca zostanie wezwany do jej uzupełnienia. Brak uzupełnień spowoduje odrzucenie oferty.

3.      Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 

VI.             Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

1.      Oferty należy składać do dnia 6 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn pok. Nr 13 (SEKRETARIAT)

 

2.      Otwarcie Ofert nastąpi dnia 6 sierpnia 2018 r. o godz. 15:15 w Urzędzie Gminy Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn, pok. Nr 7.   

 

VII.           Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:

Najniższa cena – 100%.

 

VIII.        Sposób obliczania ceny:

1.      Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, które nie będzie podlegać zmianom.

2.      Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy, tj. roboty określone w zapytaniu wraz z załącznikami oraz roboty towarzyszące, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, dostawę materiałów, urządzeń koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, koszty mediów koszty uporządkowania placu budowy, składowania, transportu i utylizacji odpadów, naprawy ewentualnych szkód.

3.      Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawią do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie oraz zawartej na jej podstawie umowie.

4.      Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót.

5.      Wyceny robót należy dokonać w oparciu o dokumentację techniczną załączoną do zapytania oraz wzór umowy.      

 

IX.             Sposób przygotowania i składania ofert:

1.      Ofertę należy przygotować w formie pisemnej w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości.

2.      Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

3.      Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej bądź faksem.

4.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty.

5.      Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia oraz formalnych jest Pani Agnieszka Adamska tel. 61 429 50 71 lub email: bip@mieleszyn.pl

6.     

OFERTA CENOWA

„Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Mieleszyn gm. Mieleszyn”

w ramach programu OSA 2018

Nie otwierać przed 6 sierpnia 2018 r. godz. 15:15

 

 

 

 

 

 

X.  Informacje dodatkowe:

1.      Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

2.      Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert. W tym terminie Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważni niniejsze postepowanie.

3.      Zadanie jest dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

 

XI.             Załączniki:

1.      Formularz ofertowy.

2.      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.

3.      Wzór umowy

4.      Dokumentacja techniczna: opis techniczny, plan sytuacyjny, wizualizacja urządzeń, kosztorys ślepy.

 

 

WÓJT

GMINY MIELESZYN

/-/ Janusz Kamiński

Załączniki

dokumentacja techniczna (4.1MB)    
zapytanie ofertowe (229.4kB)    
Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (60.5kB)    
Zalacznik nr 2 oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu (43kB)    
Zalacznik nr 3 wzor umowy (208.6kB)    
OSA schemat Mieleszyn A3 (426.1kB)    
PZD OSA Mieleszyn (2.4MB)    
specyfoacka techniczna wykonania (937.4kB)    
Kosztorys_ 136-00-000Ś (115.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2018-07-24 12:17:33
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2018-07-24 12:23:38
Ostatnia zmiana:2018-07-24 12:23:40
Ilość wyświetleń:533