Zamknij okno Drukuj dokument

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy Gminy Mieleszyn w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.

Zamawiający:
Gmina Mieleszyn

Tytuł przetargu:
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują
i nie zamieszkują mieszkańcy Gminy Mieleszyn w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.


CPV:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300-5 Usługi zbierania śmieci


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy gminy Mieleszyn w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.
Dane charakteryzujące zamawiającego:
1) powierzchnia Gminy Mieleszyn wynosi 99,24 km2,
2) gmina liczy 18 miejscowości,
3) liczba mieszkańców na terenie Gminy Mieleszyn wynosi 4001,
4) szacowana liczba nieruchomości 1050,
5) szacowana liczba gospodarstw domowych 1050,
6) szacowana liczba odpadów przewidzianych do transportu wynosi 1300 Mg/rok.
Ustalona ilość jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie. Rzeczywista ilość odebranych odpadów nie stanowi podstawy do dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości.

2. Odbiór odpadów komunalnych obejmuje:
1)Odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie zgromadzonych w pojemnikach/workach o odpowiednich kolorach następującej frakcji odpadów:
a)Zmieszane odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01),
b)Papier i tektura (kod odpadu 15 01 01, 20 01 01),
c)Metale ( kod odpadu 15 01 04),
d)Tworzywa sztuczne ( kod odpadu 15 01 02),
e) Szkło (kod odpadu 15 01 07, 20 01 02),
f)Opakowania wielomateriałowe (kod odpadu 15 01 01, 15 01 05, 15 01 06),
g)Odpady komunalne ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 02 01),
h)Meble i odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07),
i)Odpady budowlane i rozbiórkowe (kod odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 05 04, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01).
2)Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i pozostałych frakcji tj.:
"na papier - kolor worka niebieski, z napisem "Papier"
"na szkło - kolor worka zielony, z napisem "Szkło"
" na odpady biodegradowalne - kolor worka brązowy, z napisem "Odpady biodegradowalne"
"Na tworzywa sztuczne, drobny metal. Odpady opakowaniowe wielomateriałowe - kolor worka żółty, z napisem "Metale i tworzywa sztuczne"
3)Odbiór ww. odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie mieszanym pojemnikowym lub workowym na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieleszyn - zał. nr 1 do siwz.
4)Wszystkie odebrane przez Wykonawcę odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Mieleszyn zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe Toniszewo-Kopaszyn prowadzonego przez Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie.

3.Do obowiązków wykonawcy należy:
1)Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu wywozu odpadów komunalnych obejmującego cały okres (1,5 roku) obowiązywania umowy.
2)Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizację przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca jest zobowiązany przyjąć odpady, jako zmieszane powiadamiając o tym Zamawiającego oraz dostarczając dowody potwierdzające brak selektywnej zbiórki odpadów na nieruchomości (zdjęcia, nagranie, inne)
3)wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu, powstałe podczas oraz w związku z realizacją przedmiotu umowy,
4)wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczanego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu,
5) wykonawca jest zobowiązany do zbierania odpadów leżących obok zapełnionych pojemników oraz doprowadzenia do porządku terenów przyległych, zanieczyszczonych na skutek przepełnienia wymienionych urządzeń do gromadzenia odpadów. Obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników
6)wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością i profesjonalnym wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z obowiązującymi standardami oraz etyką zawodową,
7)wykonawca będzie wykonywał usługę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia przy użyciu narzędzi i sprzętu. Sprzęt użyty przy realizacji przedmiotowej usługi winien spełniać wymagania wynikające z obowiązujących polskich norm przenoszących normy europejskiej aprobat technicznych polskich bądź europejskich, utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych, spełniania wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych; zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonania przedmiotu zamówienia,
8) zakazuje się wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mieleszyn,
9)system odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje innych niż odpady komunalne,
10)wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia zamawiającemu wszystkich danych ewidencyjnych,
11)wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem i na jej podstawie przekazywać Zamawiającemu,
- sprawozdania w terminie i o treści wynikającej z art., 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z dnia 2017 r., poz. 1289 ze zm.)
- miesięczne raporty z działalności objętej przedmiotem zamówienia wraz z kartami przekazania odpadów.
12)wykonawca jest zobowiązany dążyć do osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,
13)wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany dążyć do ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów,
14)wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania, co miesiąc zamawiającemu ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zbierane odpady oraz kart przekazania odpadów do instalacji,
15)wykonawca przedstawi do uzgodnienia zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych według poszczególnych frakcji, zgodny z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieleszyn,
16)wykonawca poinformuje mieszkańców o terminach odbioru poszczególnych rodzajów odpadów,
17) wykonawca zobowiązany jest wyposażyć samochody w system monitoringu wizyjnego, służącego do kontroli mieszkańców na poniższych zasadach:
a)urządzenie rejestrujące należy zlokalizować tak, aby nagrywało widok:
przed pojazdem - pojazdy odbierające odpady komunalne oraz odpady komunalne zbierane w sposób selektywny,
b)nagrania z monitoringu wykonawca powinien przechowywać do czasu kolejnego odbioru odpa-dów z terenu gminy. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej wymagającej niezwłocznego wyjaśnienia, nagranie należy przekazać Zamawiającemu natychmiast po powrocie samochodu do bazy,
c)przekazane Zamawiającemu nagranie zostanie wykorzystane w celu wyjaśnienia sytuacji konflik-towej, a po zakończeniu sprawy trwale usunięte,
d)przekazywanie nagrań odbywać się będzie poprzez przekazywanie nagrań na nośnikach cyfro-wych (urządzenia przenośne)
e)dostarczenie hasła dostępu do systemu monitorowania pozycji pojazdu przed rozpoczęciem reali-zacji umowy.

4.Wymagania dotyczące pojemników:
Przez okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego użyczenia Zamawia-jącemu liczby i pojemności pojemników wskazanych w załącznikach nr 11 i 12 do siwz oraz wyposażenie nimi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkań-cy Gminy Mieleszyn. Użyczenie obejmuje pojemniki służące zbieraniu niesegregowanych (zmie-szanych) odpadów komunalnych oraz frakcję odpadów selektywnych: szkło, metale, tworzywa sztuczne i papier (w przypadkach nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunale).
Pojemniki winny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2017 r., poz. 19).
W czasie trwania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wskazanej ilości pojemni-ków (np. ze względu na zmianę liczby osób zamieszkujących nieruchomości lub powstanie no-wego gospodarstwa domowego). Dopuszczalny zakres zmian do:
- 10% szacunkowej wielkości zamówienia, wynikających z powstania lub likwidacji gospodarstw domowych,
- 10% szacunkowej wielkości zamówienia, wynikających ze zmiany wielkości pojemników w ist-niejących gospodarstwach domowych.

5.Wymagania dotyczące worków:
1)Wykonawca na czas trwania umowy zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia nieograni-czonej ilości worków, o odpowiedniej wytrzymałości i pojemności, kolorystyce i oznaczeniu określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2017 r., poz. 19), przeznaczonych do zbierania selektywnej zbiórki odpadów: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji.
2)Zasady zaopatrzenia właścicieli nieruchomości w worki:
a)Wykonawca zaopatrywać będzie właścicieli nieruchomości w worki na odpady każdorazowo w trakcie odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (według zasady: ilość wor-ków odebranych równa jest ilości pozostawionych worków)


Termin realizacji:
od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
Ewelina Bogajewska

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Mieleszyn
Mieleszyn 23
62-212 Mieleszyn
SEKRETARIAT pokój nr 13


Oferty można składać do:
2018-05-07 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-05-07 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Mieleszyn
Mieleszyn 23
62-212 Mieleszyn
pokój nr 7


Kryteria wyboru:
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 20,00
Przeprowadzenie akcji proekologicznej 20,00


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:
szczegóły w siwz i załącznikach.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń) na stronie internetowej http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 546160-N-2018 z dnia 17-04-2018


Firmy uczestniczące

Załączniki

wyjaśnienia do siwz (396.1kB)    
ogłoszenie (397.1kB)    
Specyfikacja 2018 (596.4kB)    
załącznik nr 1 Uchwała Nr XII 69 2016 (220.3kB)    
załącznik nr 2 (26.5kB)    
załącznik nr 3 (30.5kB)    
załącznik nr 4 (38kB)    
załącznik nr 6 do siwz (29kB)    
załącznik nr 7 do siwz (27.5kB)    
Załącznik nr 8 (35kB)    
załącznik nr 9 do siwz (39kB)    
Załącznik nr 11 (32kB)    
Załącznik nr 12 (40kB)    
załącznik nr 5 do siwz (29.5kB)    
załącznik nr 10 projekt umowy (79.5kB)    
Załącznik nr 13 (29kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2018-04-17 11:47:15
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2018-04-17 12:03:18
Ostatnia zmiana:2018-04-27 10:32:26
Ilość wyświetleń:230