Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie pierwszego ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie Nr 9/2018

Wójta Gminy Mieleszyn

z dnia 28 marca 2018 roku

 

 

Wójt Gminy Mieleszyn

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Mieleszyn

 

 1. Opis przedmiotu przetargów na sprzedaż nieruchomości rolnych.

Lp. przetargu

Nr

ewidencyjny nieruchomości

Oznaczenie

księgi wieczystej

Powierzchnia ha

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym lub jego braku przeznaczenie zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieleszyn

Cena wywoławcza nieruchomości

Wysokość wadium

Termin i miejsce z godziną przetargu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

 

dz. nr 59/1

KW PO1G/00060210/8

 

5,1230 ha

Popowo Tomkowe

gm. Mieleszyn obręb Popowo Tomkowe

Nieruchomość rolna niezabudowana położona w miejscowości Popowo Tomkowe Gmina Mieleszyn. Grunt orny klasa RIIIa – 2,0904 ha

RIIIb – 2,1197 ha

RIVa – 0,3371 ha

RIVb – 0,4039 ha

RV – 0,1719 ha

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieleszyn działka położona jest w strefie terenów rolnych z określeniem RP- Tereny Gospodarki Rolnej.

259.615,00 zł

26.000,00 zł

30.04.2018 r.

godz. 1000 Urząd Gminy w Mieleszynie pok. nr 7

2.

Dz. nr 59/2

KW PO1G/00060210/8

5,1238 ha

Popowo Tomkowe

gm. Mieleszyn obręb Popowo Tomkowe

Nieruchomość rolna niezabudowana położona w miejscowości Popowo Tomkowe Gmina Mieleszyn. Grunt orny klasa

RIIIa – 2,1594 ha

RIIIb – 1,3154 ha

RIVa – 0,6903 ha

RIVb – 0,9587 ha

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieleszyn działka położona jest w strefie terenów rolnych z określeniem RP- Tereny Gospodarki Rolnej.

257.329,00

26.000,00 zł

30.04.2018 r. godz. 1030 Urząd Gminy w Mieleszynie pok. nr 7

 

 

Poniższe nieruchomości rolne niezabudowane sprzedawane są w przetargu ustnym ograniczonym, położone są w miejscowości Popowo Tomkowe Gmina Mieleszyn, powiat gnieźnieński.

 

Nabywcami tych nieruchomości rolnych mogą więc być tylko podmioty (osoby), o których mowa w art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2196, ze zm.) stąd niniejsze przetargi są ograniczone co do tych osób.

 

 1. Warunki udziału przetargu

Przetargi organizowane są na podstawie niektórych uregulowań zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) z uwzględnieniem uregulowań zawartych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2196, ze zm.).

 1. Warunkiem udziału w przetargu, kiedy przystępuje do niego rolnik indywidualny w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
  o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2196, ze zm.) jest przedłożenie najpóźniej 26.04.2018 r. do godziny 1300:

            1) dowodu wpłacenia wadium w zakreślonym terminie niniejszym ogłoszeniem,

            2) dowodów wraz z wymaganymi poświadczeniami, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.  o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2196, ze zm.).

 1. Warunkiem udziału w przetargu, kiedy przystępują do niego inne podmioty niż rolnicy indywidualni, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 litery b do e i pkt 2-4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.  o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2196, ze zm.) jest przedłożenie najpóźniej do dnia 26.04.2018 r. do godziny 1300

            1) dowodu wpłacenia wadium w zakreślonym terminie niniejszym ogłoszeniem,

            2) dowodów umocowanie do działania w imieniu podmiotów wymienionych w art. 2a ust. 3 pkt 1 litera b do e lub spełnienia warunku nabycia nieruchomości w przypadkach, o których mowa w art. 2a pkt 2 do 4 ustawy o ustroju rolnym.

 1. Warunkiem udziału w przetargu przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 2-4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jest przedłożenie najpóźniej do dnia 26.04.2018 r. do godziny 1300

            1) dowodu wpłacenia wadium w zakreślonym terminie niniejszym ogłoszeniem        

      2) zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej na nabycie przedmiotowej     

      nieruchomości objętej opisanymi wyżej przetargami.

 1. Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r. na konto Urzędu Gminy w Mieleszynie Nr 58 90650006 0080 0800 2088 0002, w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie Oddział Mieleszyn, tytułem zabezpieczenia na wypadek uchylenia się od zawarcia umowy, kiedy to wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium należy wnieść w pieniądzu polskim. Dowód wpłacenia wadium w oryginale podlega przedłożeniu komisji przetargowej.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli choć jeden dopuszczony do licytacji uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Mieleszyn. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wraca się bez odsetek w terminie 3 dni odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg – nabywca nieruchomości.
 5. Organizator przetargu tj. Wójt Gminy Mieleszyn może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości tj. zamieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Gminy w Mieleszynie i na stronie internetowej Gminy Mieleszyn – BIP http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl/
 6. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości objętych przedmiotowymi przetargami można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mieleszynie pok. nr 3 parter, tel (61) 429-50-68 tel. kom.609-299-469

Zapraszam uprawnione podmioty do udziału w przetargu.

Załączniki

Zarządzenie 9 2018 ogłoszenie o przetargu (105.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:2018-03-28 09:35:44
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2018-03-28 09:32:45
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2018-03-28 09:35:24
Ostatnia zmiana:2018-03-30 09:38:19
Ilość wyświetleń:173