Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o XXV sesji Rady Gminy Mieleszyn

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że XXV Sesja Rady Gminy Mieleszyn odbędzie się w dniu 9 lutego 2018 r. o godzinie 10:00  w ś wietlicy gminnej przy OSP w Mieleszynie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wyznaczenie Sekretarza Obrad.

3. Przyję cie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań Radnych.

5. Informacja o stanie ludności Gminy Mieleszyn na dzień 31.12.2017 r.

6. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Kłecku o stanie bezpieczeństwa i porzą dku publicznego na terenie gminy za 2017 r.

7. Podję cie uchwał w sprawach:

a)uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą t na terenie gminy Mieleszyn w 2018 roku,

b)uchwalenia Statutu Gminnego Oś rodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie,

c)zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położ onych na terenie Gminy Mieleszyn.

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieleszyn za 2017 r.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie mię dzysesyjnym.

10. Sprawozdanie Przewodniczą cej Komisji Rewizyjnej z pracy Komisji za 2017 r.

11. Sprawozdanie Przewodniczą cego Rady Gminy z pracy Rady za 2017 r.

12. Odpowiedzi na interpelacje.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakoń czenie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Eugeniusz Meller

Załączniki

ogłoszenie Sesja XXV (32.1kB)    
projekt programu opieki nad zwierzętami (233.6kB)    
projekt statut GOPS (288.6kB)    
projekt dotacje do zabytków (368.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2018-02-01 09:11:47
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2018-02-01 09:14:04
Ostatnia zmiana:2018-02-01 09:16:38
Ilość wyświetleń:130