Zamknij okno Drukuj dokument

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych

Mieleszyn, dnia 02 stycznia 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

Zamawiający :

Gmina Mieleszyn

Mieleszyn 23,  62-212 Mieleszyn 

NIP:  784 24 27 501

Działając na podstawie:

-  art.  4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz.U. 2017. 1579 t. j. ze zm.)

Gmina Mieleszyn zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia określony niniejszym zapytaniem.

Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert, w zależności od rodzaju świadczonych usług (noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych lub ogrzewalnia).

 

Opis przedmiotu zamówienia :

1.      Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r, poz. 1769 ze zm.) w formie :

1)      tymczasowego miejsca w noclegowni,

2)      tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych,

3)      miejsca w ogrzewalni.

 

2.      Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni lub ogrzewalni, a także na podstawie  decyzji administracyjnej o udzieleniu schronienia  w schronisku dla osób bezdomnych, którą  wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie.
Decyzja administracyjna wydawana w trybie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r, poz. 1257 j.t.), po uprzednim spełnieniu wymogów określonych ustawą o pomocy społecznej.

 

3.      Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do skalkulowania kosztów za jedną dobę pobytu w placówce uwzględniając okres świadczenia usługi, formę świadczonej usługi oraz zakres usługi zgodnie z normami minimalnymi określonymi odpowiednio
w załączniku Nr 1, Załączniku Nr 2 lub w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017r w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017r, poz. 953).

 

4.      Liczba osób wymagających udzielenia schronienia w trybie art. 48 a ustawy z dnia
12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r, poz. 1769 ze zm.)  w każdej
z wymiennych w pkt. 1 ppkt. 3) niniejszego zapytania formach uzależniona jest od aktualnych potrzeb Zamawiającego  w tym zakresie. 

 

5.      Rozliczenie za świadczone usługi przez Oferenta następować będzie co miesiąc
w terminie do 7-go dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII roku 2018r,
za który rozliczenie następować będzie najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca.

 

6.      Z wybranym oferentem Gmina podpisze porozumienie określające prawa i obowiązki stron porozumienia, w tym zapewnienie gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie w roku 2018, a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.

 

7.      Zamawiający zastrzega, aby oferent był umieszczony w rejestrze placówek udzielających  tymczasowego schronienia – prowadzonym przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.

 

8.      Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017r w  sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017r,
poz. 953).

 

9.      Zamawiający zastrzega, że w roku 2018r na zadanie określone w pkt. 1 zamierza przeznaczyć kwotę 16 000,00. (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).

 

10.  Zamawiający wymaga złożenia  ofert częściowych tj. odrębnie na każdą z wymienionych form schronienia tj. tymczasowego miejsca w noclegowni, tymczasowego miejsca
w schronisku dla osób bezdomnych oraz miejsca w ogrzewalni. Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert częściowych, w zależności od zakresu świadczonych usług.

 

11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług, ich zgodności
z normami powszechnie obowiązującymi oraz wykonywania tych usług stosownie
do zawartego porozumienia.

 

12.  Termin realizacji zadania: od dnia 01 lutego 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

 

13.  Zamawiający zastrzega podpisanie umowy z więcej niż jednym oferentem.

 

14.  Oferent winien złożyć ofertę odpowiednio na załącznikach :

a)      Załącznik Nr 1 – oferta na świadczenie usługi w formie schroniska dla osób bezdomnych,

b)      Załącznik Nr 2 – oferta na świadczenie usługi w formie noclegowni,

c)      Załącznik Nr 3 – oferta na świadczenie usługi w formie ogrzewalni.

Oferta winna być wypełniona w całości i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta.

 

15.  Wypełniony formularz oferty na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1, Nr 2 lub Nr 3 do niniejszego zapytania można złożyć:

 

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@mieleszyn.pl

b)      drogą pocztową na adres: Gmina Mieleszyn, Mieleszyn 23,
62-212 Mieleszyn.

c)      osobiście w Sekretariacie UG Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn.

16.   Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2018r.

17.  Kryterium wyboru ofert stanowić będzie cena oferowanej usługi. 

18.  Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie :

Dorota Perlik :  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie,
tel. 61 429 50 66.

19.  Treść niniejszego zapytania podlega upublicznieniu na tablicy ogłoszeń w UG Mieleszyn oraz na stronie internetowej BIP UG Mieleszyn pod adresem:  http://nowoczesnagmina.mieleszyn.pl  

20.  Zapytania składane przez oferentów w okresie do upływu terminu składania ofert zostaną upublicznione na stronie internetowej BIP pod adresem: www.mieleszyn.pl wraz z odpowiedzią na zadanie pytanie, po uprzedniej  animizacji podmiotu składającego zapytanie.

 

 

załączniki:

1.      Formularz oferty Załącznik Nr 1,  2 , 3.

 

Załączniki

zapytanie ofertowe 02-01-2018r (221.6kB)    
załącznik Nr 1 (17kB)    
załącznik Nr 2 (17kB)    
załącznik Nr 3 (17kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2018-01-02 10:17:22
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2018-01-02 10:19:44
Ostatnia zmiana:2018-01-02 10:19:50
Ilość wyświetleń:132