Wójt Gminy Mieleszyn
     

        Artur Hańczak


     tel. (061) 429 50 61 
          

Kompetencje i zadania Wójta Kompetencje zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym.

Zadania Wójta to m.in.:


1)  reprezentowanie Urzedu na zewnątrz,

2)  prowadzenie  bieżących spraw Gminy,

3)  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu,

4)  zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Urzędu,

5)  roztrzygnięcie sporów dotyczących podziału zadań w Urzędzie ,

6)  udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapyutania radnych ,

7)  przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkowej ,

8)  upoważnienie innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej ,

     9)  przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym,

    10) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin i uchway Rady.