Na podstawie art. 2.ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

zapraszamy

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu

pn. „Wykonania przeglądów technicznych budynków”

Urząd Gminy w Mieleszynie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Mieleszyn, według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 1 oraz budynków nalężących do Spółki ZUKIR Sp. z o.o. w Przysiece według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 2, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

Przedmiot zamówienia

1) przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych okresowych kontroli stanu technicznego budynków stanowiących własność Gminy Mieleszyn;

2) przeglądowi nie podlegają przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne);

3) do obowiązków Wykonawcy należało będzie także uzupełnienie wpisów w książkach obiektów budowlanych o ww. protokoły;

4) w trakcie trwania zamówienia Zamawiający zastrzega prawo do zmiany załącznika nr 1 tj. wykaz budynków, w zakresie do 30% w przypadku, gdy:

- dany obiekt zostanie przeznaczony do sprzedaży,

- zamawiający uzna brak potrzeby przeprowadzenia przeglądu;

5) wartość końcowa zamówienia będzie obejmować tylko i wyłącznie obiekty wskazane przez Zamawiającego.

Sposób realizacji usługi

1) przeglądy obiektów budowlanych powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134), Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną,

2) Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń oraz materiałów,

3) wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania/legalizacji. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię stosownego świadectwa o którym mowa powyżej,

4) Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji – wstępne oszacowanie kosztów naprawy,

5) z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych budynków należy sporządzić 2 egz. protokołu w wersji papierowej i wersję elektroniczną, wraz z dokumentacją fotograficzną oraz dokonać odpowiednich wpisów w książkach obiektów. Sporządzoną dokumentację Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności,

6) Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia odrębnych rachunków lub faktur na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Mieleszyn wykazane w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 w celu obciążenia kosztami wykonanych czynności podmiotów faktycznie władających obiektem,

7) zalecenia ujęte w protokołach sporządzonych w toku kontroli powinny być sformułowane w układzie zhierarchizowanym określającym stopień pilności i rygor czasowy ich wykonania. Zalecenia te powinny obejmować zasady postępowania zmierzające do wykonania niezbędnych napraw, zakładających utrzymanie budynku w dobrym stanie technicznym lub wskazują na konieczność wykonania opracowań dodatkowych, szczegółowych, potrzebnych dla rozpoznania zjawisk wykraczających poza zakres przeglądu technicznego.

Wymagania, które powinien spełniać Wykonawca

1) posiadanie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w formie pisemnego oświadczenia, że w okresie 2 lat przed upływem składania ofert wykonał co najmniej 1 przegląd roczny lub wykonał co najmniej jedną ekspertyzę lub ocenę stanu technicznego budynku,

2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zmówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w formie kserokopii aktualnych uprawnień w odpowiednich specjalnościach wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane.

Termin i miejsce składania ofert:

Termin: Oferty należy składać do dnia 17.12.2021 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: inwestycje@mieleszyn.pl.

Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Agnieszka Skalska 61/ 429 50 71, e-mail: inwestycje@mieleszyn.pl

Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości,

2. Oferta na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

Termin realizacji usługi Od 01.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

Kryterium wyboru oferty

  • Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: Najniższa ryczałtowa cena brutto stanowiąca całość zapytania, która obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, określonego przez Zamawiającego – 100%.
  • • Kompletność dokumentów

Wykonawca jest zobowiązany do podania cen jednostkowych netto i brutto dla każdego obiektu. Suma cen jednostkowych będzie stanowić wartość całego zamówienia i stanowić będzie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania usług stanowiących przedmiot zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa, a także koszty związane z wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków oraz wycofaniem się Zamawiającego z realizacji postępowania do chwili podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.