Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mieleszyn,
odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Kontrola wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.10.2021 r. na realizacje zadań z zakresu:
a) rolnictwa i łowiectwa,
b) transportu i łączności,
c) gospodarki mieszkaniowej,
d) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2022 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy.
4. Sprawy bieżące.Przewodniczący Komisji
/-/ Artur Baran