Uprzejmie informuję, że XXI Sesja Rady Gminy Mieleszyn, odbędzie się dnia 25 czerwca 2021 r. (piątek) o godzinie 15.00 w świetlicy gminnej przy OSP w Mieleszynie

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2021 r.
6. Debata nad raportem o stanie Gminy Mieleszyn oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mieleszyn wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Mieleszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mieleszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
8. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.
9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z uzasadnieniem.
10. Zapoznanie Radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu oraz z opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
11. Debata o wykonaniu budżetu, dokonanie oceny jego wykonania i zasadności wniosku o udzielenie absolutorium.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mieleszyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Mieleszyn;
b) wprowadzenia zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mieleszyn;
c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieleszyn na rok szkolny 2021/2022;
d) wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla żłobków prowadzonych na terenie Gminy Mieleszyn przez inne niż Gmina Mieleszyn osoby prawne i osoby fizyczne;
e) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami;
f) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
g) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Mieleszyn, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
14. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mieleszyn.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad.

                                                                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                                                                             (-) Adam Pilarowski