<>


Uprzejmie informuję, że XX Sesja Rady Gminy Mieleszyn, odbędzie się dnia 30 kwietnia 2021 r. (piątek) o godzinie 14.00 w świetlicy gminnej przy OSP w Mieleszynie

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji z dnia 12 marca 2021 r.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mieleszyn w 2021 roku;
b) przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mieleszyn dla terenów w miejscowości Popowo – Ignacewo oraz Przysieka;
c) udzielenia planowanej pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu;
d) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
e) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieleszyn na lata 2021-2026;
f) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Mieleszyn;
g) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
h) uznania petycji T. G. za niezasługującą na uwzględnienie;
i) uznania petycji T. G. za niezasługującą na uwzględnienie;
j) przekazania petycji Mieszkańców Popowa Tomkowego według właściwości Wójtowi Gminy Mieleszyn.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.


                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                       (-) Adam Pilarowski