Uprzejmie informuję, że XIX Sesja Rady Gminy Mieleszyn, odbędzie się dnia 12 marca 2021 r. (piątek) o godzinie 10.00 w świetlicy gminnej przy OSP w Mieleszynie

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji z dnia 19 lutego 2021 r.
6. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy za 2020 r.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku na terenie Gminy Mieleszyn.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny Gminy Mieleszyn za lata 2018-2020 r.
9. Informacja o działalności ZUKiR Sp. z o.o. w Przysiece za 2020 r.
10. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy za 2020 r.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieleszyn;
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na 2021 r.;
c) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieleszyn w 2021 roku;
d) uznania petycji T. G. za niezasługującą na uwzględnienie;
e) uznania petycji A. R. za niezasługującą na uwzględnienie;
f) uznania petycji P. S. za niezasługującą na uwzględnienie.
12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mieleszyn.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad.

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Mieleszyn
                                                                                      (-) Adam Pilarowski