O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że XII Sesja Rady Gminy Mieleszyn odbędzie się w dniu14 lutego 2020r.(piątek) o godzinie 16:00w świetlicy gminnej przy OSP w Mieleszynie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wyznaczenie Sekretarza Obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad XII Sesji Rady.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji, która odbyła się w dniu19.12.2019 r.

5. Informacja Starosty Gnieźnieńskiego.

6. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Kłecku o stanie bezpieczeństwa     i porządku publicznego na terenie gminy za 2019r.

7. Omówienie problematyki gospodarki odpadami komunalnymi oraz gospodarki finansowej związanej z podwyżką za odpady.

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieleszyn za 2019 r.

9. Informacja o stanie ludności Gminy Mieleszyn na dzień 31.12.2019r.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego, przedmiotu działania i wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Mieleszyn,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieleszyn,

c) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2020,

d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym,

e) w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mieleszyn w2020r.

f) zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności,

h) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

i) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

j) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mieleszyn.

13. Wolne w nioski i informacje.

14. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Adam Pilarowski