Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko starszego referenta ds. księgowości podatkowej i windykacji podatków i opłat

OGŁOSZENIE

z dnia 14 stycznia 2020 r. 

WÓJT GMINY MIELESZYN

OGŁASZA NABÓR NA  STANOWISKO

STARSZEGO REFERENTA DO SPRAW

KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ  I WINDYKACJI PODATKÓW I OPŁAT

W URZĘDZIE GMINY W MIELESZYNIE

 

 Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Mieleszynie

                                                         62-212 Mieleszyn 23

 

 I.  Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku starszego referenta ds. księgowości podatkowej i windykacji podatków i opłat

      1.  Wymagania niezbędne:

1)     obywatelstwo polskie;

2)     wykształcenie co najmniej średnie;

3)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)     znajomość ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2)     obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę;

3)     samodzielność i komunikatywność;

4)     znajomość obsługi komputera.

 

II.    Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

1.      Prowadzenie rejestru podatników i księgowanie podatków i opłat.

2.      Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

3.      Prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych.

4.      Prowadzenie rejestru użytkowników wieczystych i ewidencja opłat rocznych oraz ich waloryzacja.

5.      Prowadzenie rejestru nabywców nieruchomości gminnych płacących cenę nabycia w ratach i ich pobór.

6.      Uaktualnienie wpłat z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości.

7.      Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych.

8.      Rozliczenie inkasentów z pobranych kwot podatków i opłat lokalnych.

9.      Prowadzenie ewidencji użyczonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędu.

10. Wydawanie zaświadczeń zgodnie z kompetencjami.

11. Prowadzenie ewidencji dochodów z tytułu umów cywilnoprawnych i dochodzenie należności wynikających z tych umów.

12. Dokonywanie zapłat zobowiązań za dostawę towarów i usług.

13. Wykonywanie innych poleceń przełożonych.

III.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)     miejsce pracy znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Mieleszynie na piętrze, przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo;

2)     praca wymaga bezpośredniego kontaktu z interesantami, ma charakter biurowy;

3)     praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego;

4)     możliwość uczestnictwa w szkoleniach.

 

IV.   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów                            o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych                w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił   poniżej 6%.

 

V.   Wymagane dokumenty:

1)     oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się                       o zatrudnienie;

2)     list motywacyjny;

3)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy;

4)     oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

5)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko starszego referenta ds. księgowości podatkowej i windykacji podatków i opłat (treść klauzuli informacyjnej wraz z oświadczeniem stanowi załącznik do ogłoszenia),

7)     opinia z miejsca pracy lub referencje (jeżeli kandydat takie posiada);

8)     kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.

VI.   Sposób i termin składania ofert

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszego referenta ds. księgowości podatkowej i windykacji podatków i opłat” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mieleszynie lub przesłać na adres Urząd Gminy 62-212 Mieleszyn 23  do dnia 29 stycznia 2020 r. do godz. 1500.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

VII. Inne informacje

Można podać numer telefonu w celu zawiadomienia o spełnieniu wymogów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Mieleszyn.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (mieleszyn.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy tel. (061) 429-50-64.

Załączniki

ogłoszenie (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy 2020 (501.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KLAUZULA INFORMACYJNA UG MIELESZYN Rekrutacje (119.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2020-01-14 07:26:45
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2020-01-14 09:11:39
Ostatnia zmiana:2020-01-14 09:11:59
Ilość wyświetleń:319
Urzad Gminy Mieleszyn
23, 62 -212 Mieleszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij