Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DO SPRAW GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W URZĘDZIE GMINY W MIELESZYNIE

OGŁOSZENIE

z dnia 7 listopada 2019 r. 

WÓJT GMINY MIELESZYN

OGŁASZA NABÓR NA  STANOWISKO

PODINSPEKTORA DO SPRAW

GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

W URZĘDZIE GMINY W MIELESZYNIE

 

 Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Mieleszynie

                                                         62-212 Mieleszyn 23

 

 I.  Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi

 1.  Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie;

wykształcenie co najmniej średnie;

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)     znajomość ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,  Ordynacji podatkowej, ustawa o odpadach, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Prawa zamówień publicznych;

2)     obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę;

3)     samodzielność i komunikatywność;

4)     znajomość obsługi komputera.

 

II.    Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

1.      Prowadzenie informatycznego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez jego stałą aktualizację w zależności od składanych deklaracji.

2.      Przygotowywanie decyzji ustalających obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadów.

3.      Księgowanie i windykacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4.      Przygotowywanie decyzji ustalających obowiązek wysokości zaległości
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.      Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6.      Prowadzenie postępowań w zakresie ulg wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa, a dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7.      Przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych.

8.      Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9.      Realizowanie innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

III.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)     miejsce pracy znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Mieleszynie na parterze, przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo;

2)     praca wymaga bezpośredniego kontaktu z petentami, ma charakter biurowy;

3)     praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego;

4)     możliwość uczestnictwa w szkoleniach.

 

IV.   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił   poniżej 6%.

 

V.   Wymagane dokumenty:

1)       oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2)     list motywacyjny;

3)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy;

4)     oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

5)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora                ds. gospodarki odpadami komunalnymi (treść klauzuli informacyjnej wraz       z oświadczeniem stanowi załącznik do ogłoszenia),

7)     opinia z miejsca pracy lub referencje (jeżeli kandydat takie posiada);

8)     kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.

VI.   Sposób i termin składania ofert

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mieleszynie lub przesłać na adres: Urząd Gminy 62-212 Mieleszyn 23  do dnia 19 listopada 2019 r. do godz. 1500.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Inne informacje

Można podać numer telefonu w celu zawiadomienia o spełnieniu wymogów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Mieleszyn.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (mieleszyn.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy tel. (061) 429-50-64.

Załączniki

kwestionariusz-osobowy-kandydata-2019 (138.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KLAUZULA INFORMACYJNA UG MIELESZYN Rekrutacje (119.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie (153kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zakończeniu naboru na stanowisko dot. odpadów komunalnych (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2019-11-07 13:55:52
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2019-11-07 13:58:40
Ostatnia zmiana:2019-12-31 13:45:21
Ilość wyświetleń:435
Urzad Gminy Mieleszyn
23, 62 -212 Mieleszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij