Ogłoszenie

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uprzejmie zapraszam na X Sesję Rady Gminy Mieleszyn, którą zwołuję w dniu 15 listopada 2019 r. (piątek) o godzinie 10:00 w Świetlicy gminnej przy OSP w Mieleszynie.

  

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Wyznaczenie Sekretarza Obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

4.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na 2020 rok na obszarze gminy Mieleszyn,

b)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

c)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

d)     wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na 2019 rok,

e)      przyjęcia programu współpracy gminy Mieleszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,

f)      ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

5.     Wolne wnioski i informacje. 

6.     Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Adam Pilarowski