OGŁOSZENIE

 

 

 

 

            Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uprzejmie zapraszam na VIII Sesję Rady Gminy Mieleszyn, którą zwołuję w dniu 27 września 2019 r. (piątek) o godzinie 16:00 w Domu Kultury w Mieleszynie.

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Wyznaczenie Sekretarza Obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

4.      Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy Mieleszyn, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

5.      Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

6.      Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych w nowym roku szkolnym 2019/2020.

7.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      ustalenia zasad na jakich Sołtysom Gminy Mieleszyn będzie przysługiwała dieta,

b)      zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla Radnych Gminy Mieleszyn,

c)      Zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

d)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieleszyn,

e)      wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na 2019 rok,

f)       określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

g)      ustalenia Regulaminu głosowania nad wyborem ławników do Sądów powszechnych na kadencję 2020-2023,

h)      wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie oraz do Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,

i)       ustalenia Regulaminu głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Gminy Mieleszyn,

j)       odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Mieleszyn.

8.      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

9.      Informacja Dyrektora ZUKiR Sp. z o.o. w Przysiece o działalności zakładu za I półrocze 2019 r.

10.  Informacja uprawnionych podmiotów o złożonych oświadczeniach majątkowych.

11.  Wolne wnioski i informacje.

12.  Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Pilarowski