Zamawiający:
Gmina Mieleszyn

Tytuł przetargu:
Realizacja usług przewozowych uczniów dowożonych do placówek szkolnych i przedszkola oraz jego oddziału na terenie Gminy Mieleszyn wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu w terminie od 2 września 2019 roku do końca roku szkolnego tj. do 26 czerwca 2020 r.

CPV:
60.10.00.00 - 9 - usługi w zakresie transportu drogowego.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Przedmiot zamówienia obejmuje: "Realizacja usług przewozowych uczniów dowożonych do placówek szkolnych i przedszkola oraz jego oddziału na terenie Gminy Mieleszyn wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu w terminie od 2 września 2019 roku do końca roku szkolnego tj. do 26 czerwca 2020 r."
1. Liczba dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów - 194.
2. Liczba dziennych kilometrów przewidzianych do realizacji usługi to około - 250.
3. Ilość dni nauki szkolnej - z zastrzeżeniem pkt 1.17 w roku szkolnym 2019/2020 w terminie do 26 czerwca 2020 r. wynosi około - 189 (2019 r. IX- 21, X-22,XI-19, XII-15 2020 r. , I-17, II-15, III-22, IV-18, V-20, VI-20).
4.Wykaz dowożonych dzieci (zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr legitymacji - jeżeli została wydana) zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 31.08.2019 r.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian na liście dowożonych uczniów (do 20%), która jest wielkością szacunkową i związaną z tym zmianą adresów zamieszkania dzieci, a także do wykazu dni nauki szkolnej. Różnica w ilości przewożonych dzieci nie będzie stanowić roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej, poprzez faks lub e-mail.
6. Przez cały okres wykonywania zamówienia dowożenie dzieci winno być realizowane pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, zapewniającymi kierowcy możliwość jednoczesnego przewozu wszystkich dzieci na danej trasie oraz osoby zatrudnionej do sprawowania opieki nad dziećmi, posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie zimowym.
7. Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci rano z domu do szkoły i po południu ze szkoły do domu, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa podczas sprawowanej opieki, odbioru dzieci od rodziców/opiekunów i przekazanie pod opiekę szkoły, odbioru od nauczycieli ze szkoły i przekazanie pod opiekę rodziców oraz pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. Wymaga się aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono w autobusie miejsce siedzące i opiekę. Wykonawca usługi zapewnia opiekę nad dziećmi i młodzieżą odwożoną po zajęciach szkolnych od momentu opuszczenia przez dziecko drzwi szkoły do momentu wyjścia dziecka z autobusu na przystanku dla niego docelowym oraz w momencie dowozu na zajęcia od momentu wejścia dziecka do autobusu na przystanku do momentu wejścia dziecka do budynku szkoły dla niego właściwego.
8. Dzieci powinny być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem i były zabierane, zgodnie z opracowanym harmonogramem dowozów / odwozów.
9. Czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych - godz. 8:00. Odwóz dzieci po zakończeniu zajęć szkolnych i przedszkolnych (szczegółowe godziny będzie zawierał harmonogram dowozów i odwozów).
10. Wykonawca musi dysponować autobusami w ilości niezbędnej do realizacji zamówienia,tj. co najmniej dwa ogrzewane autobusy posiadające miejsca siedzące dla pasażerów nie mniej niż: 55 i 55 osób
11. Wykonawca musi dysponować osobami: dwóch kierowców i dwóch opiekunów. Wzrost liczby pojazdów realizujących zamówienie powoduje wzrost liczby kierowców i opiekunów.
12. Każde dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Nadzór nad przewożonymi dziećmi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i opieki należy do Wykonawcy.
13. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie harmonogramu dowozów szkolnych. Harmonogram zawierać będzie szczegółowy opis tras przejazdu, a w szczególności: godziny poszczególnych kursów, liczbę realizowanych km pomiędzy poszczególnymi miejscowościami oraz liczbę dowożonych dzieci z danej miejscowości.


Termin realizacji:
Termin realizacji usługi będącej przedmiotem umowy - od dnia 2 września 2019 do dnia 26 czerwca 2020 r.

Osoba odpowiedzialna:
Nitka Ewa

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Mieleszyn
Miewleszyn 23
62-212 Mieleszyn
SEKRETARIAT


Oferty można składać do:
2019-08-19 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2019-08-19 godz: 10:45

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Mieleszyn
Miewleszyn 23
62-212 Mieleszyn
pok. nr 7


Kryteria wyboru:
Cena 60
Czas podstawienia autobusu zastępczego 40


Wadium:
nie wymaga

Uwagi:
ogłoszenie w BZP

Firmy uczestniczące