Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Nabór ksiegowego do GOPS

                                                                                               Załącznik Nr 1 do

                                                                                               Zarządzenia Nr 2/2019

                                                                                               Kierownika GOPS Mieleszyn 

                                                                                               z dnia 07 sierpnia 2019 r

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019

z dnia 07 sierpnia 2019r.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r, 1282 j.t.) - ogłaszam nabór na nowo tworzone stanowisko pracy „Głównego Księgowego” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieleszynie 

 

1.      Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie  

Mieleszyn 95 , 62-212 Mieleszyn 

 

2.      Określenie stanowiska:

Główny księgowy

 

3.      Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem :

a.       posiadanie obywatelstwa polskiego,

b.      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c.       brak prawomocnej karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d.      brak prawomocnej karalności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

e.       znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

f.        nieposzlakowana opinia,

g.      posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

h.      spełnienie  jednego z poniższych warunków odnośnie wykształcenia:

1. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

2. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

3. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

4.      Wymagania dodatkowe:

a)      biegła znajomość obsługi komputera (Word, Exel, Internet),

b)      znajomość zasad księgowości budżetowej,

c)      znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, sprawozdawczości budżetowej, klasyfikacji budżetowej oraz innych  aktów normatywnych związanych ze stanowiskiem.

d)      znajomość zasad naliczania wynagrodzenia ,

e)      znajomość przepisów dotyczących ZUS,

f)       umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

5.      Zakres zadań:

a) zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określone
      w art. 54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

     (Dz. U. z 2019,  poz. 869 z późn. zm.),

b) opracowanie projektu budżetu jednostki organizacyjnej,

c) opracowywanie zmian do uchwalonego budżetu jednostki organizacyjnej,

d) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

e) wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej jednostki,

f) opracowywanie okresowych sprawozdań jednostki,

g) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.

 

6.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

- miejsce pracy - praca w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i poza nim. Pomieszczenia zakładu pracy nie uwzględniają potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Wejście do budynku oraz cały obiekt nie posiada podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Praca na 1/2 etatu, przeciętnie 20 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Termin rozpoczęcia pracy : 01 października 2019r.

- stanowisko pracy związane z obsługą monitorów ekranowych,  użytkowaniem sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

 

7.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Zgodnie z art. 13 ust. 2  pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019, poz. 1282 j.t.) informuję, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych, nie osiągnął poziomu 6%.                     

 

8.      Wymagane dokumenty:

a)     list motywacyjny,

b)     życiorys – curriculum vitae,

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego,

d)     kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

e)      inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego,

g)     oświadczenie o niekaralności,

h)     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

  

9.      Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Mieleszynie w dwóch kopertach, pierwszej zewnętrznej – zamkniętej na której winna być określona nazwa stanowiska, na które ogłoszenie nabór i wewnętrznej – zamkniętej na której winny być dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze i jego podpis w terminie do 20 sierpnia 2019r. do godz. 14.30.

 

 

Dokumenty które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Nie przewiduje się wezwania do uzupełnienia braków formalnych podania.

 

List motywacyjny, szczegółowy życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą :

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/679)  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. El. 2016.119.1.

  

Jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych , jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

„Art. 13a. 1. W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.

2. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1.”

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieleszynie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mieleszyn.

 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętych wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

 

Kierownik GOPS Mieleszyn

Załączniki

Załącznik Nr 1 do naboru księgowegop-2 (199.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2019-08-08 08:33:05
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2019-08-08 08:53:15
Ostatnia zmiana:2019-08-08 08:53:35
Ilość wyświetleń:404

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij