O G Ł O S Z E N I E

 

 

          Uprzejmie informuję, że VII Sesja Rady Gminy Mieleszyn odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r.o godzinie 1500 w świetlicy gminnej przy OSP w Mieleszynie.

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.        Wyznaczenie Sekretarza Obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

4.        Debata nad raportem o stanie Gminy Mieleszyn oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mieleszyn wotum zaufania.

5.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Mieleszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

6.        Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mieleszyn absolutorium  z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

7.        Podjęcie uchwał w sprawach:

                 a)          ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Mieleszyn,

                 b)          dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mieleszyn,

                 c)          wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na 2019 rok,

                 d)          przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dziadkówko – działka o nr ewid. 31/1 obręb ewid. 0003, gmina Mieleszyn,

                 e)          ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieleszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych  od dnia 1 września 2019 roku,

                  f)         powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie oraz do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,

                 g)          zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

8.        Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

9.        Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za 2018 rok.

10.   Wolne wnioski i informacje.

11.   Zakończenie obrad.

 

 

   Przewodniczący Rady

  

     /-/ Adam Pilarowski