Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na Długoterminowy kredyt bankowy dla Gminy Mieleszyn

Mieleszyn, dnia 25 kwietnia 2019 roku

 

 

        

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W ZAKRESIE UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

W KWOCIE 778.000,00 zł

DLA GMINY MIELESZYN

 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

 

Gmina Mieleszyn reprezentowana przez Wójta Gminy

z siedzibą Mieleszyn 23
62-212 Mieleszyn
tel. (061) 429 50 60
fax. (061) 429 50 73

 

2. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty należy składać do dnia 14 maja 2019 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn, pok. Nr 13 – sekretariat, osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy kredyt bankowy dla Gminy Mieleszyn w wysokości 778.000,00 zł. (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

Dokumenty dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl

 

Uchwały Rady Gminy Mieleszyn – dostępne na stronie:  http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl  (w zakładce Uchwały/ Rady Gmin)  

 

a)      Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2019 oraz uchwały zmieniające,

b)      Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieleszyn oraz uchwała zmieniająca,

 

Sprawozdania

 

a)    Sprawozdania Rb - Z, Rb - NDS, Rb - N, Rb - 27S, Rb - 28S za IV kwartał 2018 r. oraz I kwartał 2019 r., dostępne na stronie: http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl (w zakładce Zaproszenie do składania ofert)

b)       Sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegłe lata budżetowe, dostępne na stronie:  http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl (w zakładce Uchwały/Budżet)

 

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – dostępne na stronie: http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl  (w zakładce Zaproszenie do składania ofert)

 

a)   Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w    
     sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu    
     Gminy Mieleszyn za rok 2017,

b)   Uchwała Nr SO-0952/19/20/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z  
     dnia 29 listopada 2018 r.  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy
     Mieleszyn na 2019 rok,

c)   Uchwała Nr SO-0957/19/20/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2018 r.  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieleszyn,

d)  Uchwała Nr SO-0951/47/D/20/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
     z dnia 16 kwietnia 2019 r.  w sprawie wyrażenia opinii o możliwości
     sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mieleszyn w roku 2019,

e)      Uchwała Nr SO-0951/3/P/20/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2019 r.  w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieleszyn,

f)       Uchwała Nr SO-0950/6/20/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu.

 

 

Termin wykonania zamówienia

Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 2 dni od podpisania umowy, nie później niż   do dnia 20 maja 2019 r.

Przewidywana spłata kredytu: do 31 grudnia 2023 r.

 

 

Cena ofertowa stanowić będzie sumę odsetek za okres kredytowania, którą należy obliczyć w oparciu o stopę oprocentowania kredytu rozumianą jako sumę składników: stawki bazowej WIBOR 3M oraz marży banku powiększona o prowizję Banku z tytułu udzielenia kredytu i podać w wielkości wyrażonej w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, gdzie:

1)      raty kapitałowe spłata kredytu w kapitałowych ratach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od 31 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. raty kapitałowe równe w zaokrągleniu do pełnych złotych, ostatnia rata w roku korygująca do wysokości spłaty rocznej,

spłata kapitału w poszczególnych latach:

2021 rok – 213.884,00 zł

2022 rok – 367.768,00 zł

2023 rok – 196.348,00 zł

2)      odsetki należy obliczyć biorąc pod uwagę miesięczne raty odsetkowe płatne na koniec każdego miesięcznego okresu odsetkowego począwszy od 31 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. Wyliczoną kwotę odsetek dla całego okresu należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

3)      stawka bazowa – do obliczenia ceny należy przyjąć stałą stopę WIBOR 3M,

4)      marża banku – należy podać ilość punktów procentowych (wartość dodatnia lub ujemna), o które zostanie powiększona lub pomniejszona stawka bazowa, zakładając, że marża banku będzie stała przez cały okres kredytowania (podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

5)      prowizja – liczona od całej kwoty kredytu i powinna obejmować wszystkie koszty związane z udzieleniem kredytu – poza kosztami odsetkowymi - należy podać ilość punktów procentowych do dwóch miejsc po przecinku.

 

Kryterium oceny będzie łączny koszt wyliczony według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 3M oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia
o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie
z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot.

Gmina Mieleszyn zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej
w formularzu ofertowym.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Winna ona być spięta w sposób uniemożliwiający jej rozdzielenie, sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym, drukiem komputerowym lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do jego reprezentacji. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie opatrzonej napisem:

 

URZĄD GMINY MIELESZYN

Mieleszyn 23

62-212 Mieleszyn

OFERTA:

Długoterminowy kredyt bankowy dla Gminy Mieleszyn”

 

Dodatkowo opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy.

 

Uprawnieni do kontaktów:

 

Skarbnik Gminy – Małgorzata Woźnica – tel. 61- 4295063, e-mail skarbnik@mieleszyn.pl

 

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy

/-/ Artur Hańczak

 

 

Załączniki

FORMULARZ OFERTOWY (137kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opinie RIO (1.2MB) Zapisz dokument  
Sprawozdania Rb (1.1MB) Zapisz dokument  
FORMULARZ OFERTOWY (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaproszenie bank (261.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienia nr 1 (398.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2019-04-24 12:17:45
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2019-04-26 13:48:17
Ostatnia zmiana:2019-05-06 13:51:24
Ilość wyświetleń:368

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij