Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

                                                                                                              Mieleszyn  dnia 08-01-2019r.

GOPS.01.SUO.2019

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonywanie

specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

    Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 )

pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Zamawiający :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie

Mieleszyn 95,

62-212 Mieleszyn

tel.  (61) 429 50 66,  e-mail: biuro@gopsmieleszyn.pl

 

Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn.zm)

 

I. Ogólny zakres wykonywania czynności :

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,   w tym zwłaszcza :

- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie  do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

- interwencja i pomoc w życiu w rodzinie, w tym : pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo specjalistyczne , interwencje kryzysowe, rozmowy terapeutyczne, doradztwo, koordynacja działań  innych służb  na rzecz rodziny , której członkiem jest osoba uzyskującą pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie  pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, sąsiadami oraz współpraca z rodziną kształtowanie odpowiednich  postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,(§ 2 pkt. 1) lit. a) i b) Rozporządzenia.

2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poprzez współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologicznego - pedagogicznego i edukacyjno - terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług (§ 2 pkt. 3 lit. b) Rozporządzenia

 

 II. Termin realizacji zamówienia: I– XII 2019r.

Umowa zostanie zawarta od I 2019r.

Warunkiem zawarcia umowy od m-c  I – XII 2019r. będzie otrzymanie dotacji.

 

Tryb postępowania: rozeznanie rynku

 

III.  Niezbędne wymagania:

Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.   

Ponadto osoba świadcząca usługi powinna legitymować się uprawnieniami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Z 2005r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.).

 

 IV. Wymagane dokumenty:

1.Oferta cenowa na wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W proponowanej cenie 1 godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych  do prowadzenia zajęć.

2. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych  osobowych  na potrzeby  realizacji  zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Paramentu i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – stosownie do zapisu art. 6 ust. 1 lit. a),

 

3.Dokumenty potwierdzające wykształcenie osoby świadczącej usługi specjalistyczne (kserokopia).

4.Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności w zakresie: wczesnego wspomagania  rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, oligofrenopedagogiki, integracji sensorycznej (kserokopia)

5.Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych.

6.Udokumentowane co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami  z zaburzeniami psychicznymi.

 

V. Postanowienia umowne:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób korzystających z usług specjalistycznych z terenu Gminy Mieleszyn w ilości godzin  w miesiącu określonych przez GOPS w Mieleszynie na podstawie wydanych decyzji oraz prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w formie :

1.          Indywidualnej karty klienta zawierającej informacje dotyczące oceny funkcjonowania społecznego

2.         Karty czasu pracy osoby świadczącej usługi.

Zapłata za wykonane usługi specjalistyczne będzie dokonywana w terminach miesięcznych na podstawie dokumentów potwierdzających wykonanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia  bez zastrzeżeń Zamawiającego.

 

VI. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie, Mieleszyn 95, 62-212 Mieleszyn. W przypadku składania oferty cenowej w siedzibie zamawiającego lub przekazać pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Oferta na usługi specjalistyczne”.

Ofertę złożyć należy do dnia 15.01.2019r. do godz. 1000.

Druk oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Oferta może być złożona na jedno lub dwa rodzaje usług.

 

VII. Termin  i miejsce otwarcia ofert:

 

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 15.01.2019r.  o godz.11.00 w  Gminnym Ośrodku Pomoc Społecznej w Mieleszynie, Mieleszyn 95, 62-212 Mieleszyn.
Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno- prawna  lub umowa na świadczenie usług.
W przypadku wybrania prawidłowo złożonej oferty Zamawiający skontaktuje się z oferentem w celu podpisania umowy na realizację zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wezwania oferenta do uzupełnienia braków formalnych oferty.

Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Osoba do kontaktu ze strony  Zamawiającego: Dorota Perlik – Kierownik GOPS Mieleszyn ,  tel. 61 429 50 66

 

 

 

 

Załączniki

oferta wzór zał do SUO (113.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie ofertowe na suo 2019 r (143.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2019-01-08 11:03:25
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2019-01-08 11:04:49
Ostatnia zmiana:2019-01-08 11:04:52
Ilość wyświetleń:201

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij