Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe:"Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Mieleszyn gm. Mieleszyn"

Mieleszyn, dnia 24 lipca 2018 r.

 

 

IP.041.2.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Mieleszyn zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę oraz roboty budowalne na zadanie pn.:

„Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Mieleszyn gm. Mieleszyn”

w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018

 

I.     Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Mieleszyn

Mieleszyn 23

62-212 Mieleszyn

www.mieleszyn.pl; http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl

NIP:7842427501

 

II.  Przedmiot zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w ramach programu OSA 2018 – Otwartej Strefy Aktywności w Mieleszynie dz. nr 210 obręb Mieleszyn – wariant podstawowy – 1 obiekt.

2.      Przedmiot zamówienia obejmuje roboty przygotowawcze – ziemne oraz dostawę i montaż następujących urządzeń:

Zakres rzeczowy

j.m.

ilość

Orbitrek wolnostojący    

 szt.

1

Drążek + Rower           

szt.

1

Steper + Prasa nożna

szt.

1

Poręcze równoległe + Drabinka

 szt.

1

Twister + Wahadło

szt.

1

Podciąg górny + Wypych górny        

szt. 

1

Wioślarz wolnostojący

szt.

1

Biegacz wolnostojący

szt. 

1

Ławki wolnostojące

szt.

4

Stół zewnętrzny do szachów

szt.

1

Stół zewnętrzny do ping-ponga

szt.

1

Wzbogacenie terenu w zieleń

szt.

1

3.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiący załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

4.      Zadanie realizowane jest na podstawie zgłoszenia zamiary wykonania robót budowalnych z dnia 1 lutego 2018 r.

 

III.              Termin wykonania zamówienia:

Do 28 września 2018 r.

 

IV.             Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. co najmniej posiadać doświadczenie polegające na należytym wykonaniu min. 2 zamówień obejmujących dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto. 

 

V.   Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1.      W celu potwierdzenia w/w warunku do oferty należy załączyć:

a)      Formularz oferty – wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego

b)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego oraz poświadczenie/referencje potwierdzające należyte wykonanie robót.

c)      Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawca jest reprezentowaniu przez pełnomocnika.

2.      W przypadku złożenia oferty niekompletnej Wykonawca zostanie wezwany do jej uzupełnienia. Brak uzupełnień spowoduje odrzucenie oferty.

3.      Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 

VI.             Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

1.      Oferty należy składać do dnia 6 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn pok. Nr 13 (SEKRETARIAT)

 

2.      Otwarcie Ofert nastąpi dnia 6 sierpnia 2018 r. o godz. 15:15 w Urzędzie Gminy Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn, pok. Nr 7.   

 

VII.           Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:

Najniższa cena – 100%.

 

VIII.        Sposób obliczania ceny:

1.      Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, które nie będzie podlegać zmianom.

2.      Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy, tj. roboty określone w zapytaniu wraz z załącznikami oraz roboty towarzyszące, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, dostawę materiałów, urządzeń koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, koszty mediów koszty uporządkowania placu budowy, składowania, transportu i utylizacji odpadów, naprawy ewentualnych szkód.

3.      Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawią do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie oraz zawartej na jej podstawie umowie.

4.      Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót.

5.      Wyceny robót należy dokonać w oparciu o dokumentację techniczną załączoną do zapytania oraz wzór umowy.      

 

IX.             Sposób przygotowania i składania ofert:

1.      Ofertę należy przygotować w formie pisemnej w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości.

2.      Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

3.      Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej bądź faksem.

4.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty.

5.      Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia oraz formalnych jest Pani Agnieszka Adamska tel. 61 429 50 71 lub email: bip@mieleszyn.pl

6.     

OFERTA CENOWA

„Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Mieleszyn gm. Mieleszyn”

w ramach programu OSA 2018

Nie otwierać przed 6 sierpnia 2018 r. godz. 15:15

 

 

 

 

 

 

X.  Informacje dodatkowe:

1.      Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

2.      Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert. W tym terminie Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważni niniejsze postepowanie.

3.      Zadanie jest dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

 

XI.             Załączniki:

1.      Formularz ofertowy.

2.      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.

3.      Wzór umowy

4.      Dokumentacja techniczna: opis techniczny, plan sytuacyjny, wizualizacja urządzeń, kosztorys ślepy.

 

 

WÓJT

GMINY MIELESZYN

/-/ Janusz Kamiński

Załączniki

dokumentacja techniczna (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie ofertowe (229.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 2 oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 3 wzor umowy (208.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OSA schemat Mieleszyn A3 (426.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PZD OSA Mieleszyn (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfoacka techniczna wykonania (937.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys_ 136-00-000Ś (115.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2018-07-24 12:17:33
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2018-07-24 12:23:38
Ostatnia zmiana:2018-07-24 12:23:40
Ilość wyświetleń:483

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij