Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pt. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy Gminy Mieleszyn w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.

 
 
Ogłoszenie nr 500133877-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.
Urząd Gminy: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy Gminy Mieleszyn w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546160-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 54615300000, ul. Mieleszyn  23, 62212   Mieleszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 4295060, 4295071, e-mail gmina@mieleszyn.pl, faks 614 295 073.
Adres strony internetowej (url): www.mieleszynnowoczesnagmina.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy Gminy Mieleszyn w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1)Przedmiot zamówienia obejmuje: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy gminy Mieleszyn w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r. Dane charakteryzujące zamawiającego: 1) powierzchnia Gminy Mieleszyn wynosi 99,24 km2, 2) gmina liczy 18 miejscowości, 3) liczba mieszkańców na terenie Gminy Mieleszyn wynosi 4001, 4) szacowana liczba nieruchomości 1050, 5) szacowana liczba gospodarstw domowych 1050, 6) szacowana liczba odpadów przewidzianych do transportu wynosi 1300 Mg/rok. Ustalona ilość jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie. Rzeczywista ilość odebranych odpadów nie stanowi podstawy do dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2

Dodatkowe kody CPV: 90500000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90533000-2, 90511300-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 381600.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., Oddział Wągrowiec
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Skocka 13a
Kod pocztowy: 62-100
Miejscowość: Wągrowiec
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 412128.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 412128.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 434160.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
(-) Wójt Gminy
Janusz Kamiński
 

Metadane

Źródło informacji:Renata Kobrzyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Kobrzyńska
Data wprowadzenia:2018-06-26 10:59:50
Opublikował:Renata Kobrzyńska
Data publikacji:2018-06-26 11:02:19
Ostatnia zmiana:2018-06-26 11:02:38
Ilość wyświetleń:127

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij