Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Borzątew stanowiącej własność Gminy Mieleszyn

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2016

WÓJTA GMINY MIELESZYN

z dnia 1 lutego 2016 r.


w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż

nieruchomości położonej w miejscowości Borzątew

stanowiącej własność Gminy MieleszynNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn zm.), art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), uchwały Nr XVII/126/2013 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3476) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zgodnie
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Ustalam termin przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1 na dzień
3 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mieleszynie – sala obrad, pokój nr 7.


§ 3. Warunki przetargu tj. cena wywoławcza, wadium, godzina przetargu – określa załącznik do niniejszego zarządzenia:

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 29 lutego 2016 r. na konto Urzędu Gminy w Mieleszynie Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Mieleszyn nr 58 9065 0006 0080 0800 2088 0002, z takim wyprzedzeniem, aby w tym dniu znajdowało się na tym koncie. Osoby, które nie wpłacą w w/w terminie wadium nie będą dopuszczone przez komisję przetargową do przetargu.

§ 4. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w § 1 z uwzględnieniem postanowień
§ 2 - 3 niniejszego zarządzenia podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Mieleszynie przez okres 30 dni, na wiejskich tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Mieleszyn, na stronach internetowych urzędu.

§ 5. Ustalam treść ogłoszenia o przetargu w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Załącznik

do Zarządzenia Nr 6/2016

Wójta Gminy Mieleszyn

z dnia 1 lutego 2016 r.


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieleszyn przeznaczonych do sprzedaży


Lp

Miejscowość

Nr

działki

NrKw

Pow.

działki

w m2

Opis nierucho

mości

Przeznacze

nie nieruchom

ości
i sposób jej zagospodaro

wania

Cena wywoław

cza


 

Obciąż

enia

Wadium

1

Borzątew

27/20

PO1G/000

30222/6

974

Przedmio

towa nierucho

mość położona

jest we wsi Borzątew. Atrakcyjna lokalizacja nad jeziorem Kłeckim. Kształt działki regularny

Działka nr 27/20 leży na obszarze objętym

aktualnym miejscowym planem zagospodaro

wania przestrzenn

ego Gminy Mieleszyn. Zgodnie z ustaleniami planu powyższa działka określona

jest jako

Teren Zabudowy Mieszkalnej Letniskowej

52.200,00 zł

Bez obciążeń

5.220,00 zł


Przetarg odbędzie się 3 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mieleszynie, Mieleszyn 23, pok. nr 7 o godz. 1000

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać przy sobie dowód osobisty i dowód wpłaty wadium. Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 29 lutego 2016 r. na konto Urzędu Gminy w Mieleszynie Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Mieleszyn nr 58 90650006 0080 0800 2088 0002, z takim wyprzedzeniem, aby w tym dniu znajdowało się na tym koncie. Osoby, które nie wpłacą w w/w terminie wadium nie będą dopuszczone przez komisję przetargową do przetargu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od zamknięcia przetargu.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Bliższych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mieleszynie pokój nr 3 w godz. 800 – 1500, tel. (061) 429 50 68, 429 50 60.


Załączniki

ogłoszenie sprzedaż (69.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2016-02-02 09:05:56
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2016-02-02 09:13:27
Ostatnia zmiana:2016-02-04 14:22:17
Ilość wyświetleń:409

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij