ZARZĄDZENIE NR 27/2015

WÓJTA GMINY MIELESZYN

z dnia 26 czerwca 2015 r.

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mieleszyn miejsc przeznaczonych

na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w referendum

oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości,

w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,  z późn. zm.[1])) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 852) zarządza się,                co następuje:

 

            § 1.  Wyznacza się na obszarze Gminy Mieleszyn miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum - wszystkie tablice ogłoszeń w sołectwach:

1) Borzątew -1,

2) Dębłowo - 1,

3) Dobiejewo - 2,

4) Dziadkówko - 2,

5) Karniszewo - 1,

6) Kowalewo - 1,

7) Łopienno - 2,

8) Mieleszyn - 2,

9) Mielno - 1,

10) Popowo-Ignacewo - 1,

11) Popowo Tomkowe - 1,

12) Przysieka - 1,

13) Sokolniki - 2,

14) Świątniki Małe - 1,

15) Świątniki Wielkie - 1.

 

            § 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mieleszynie oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem (mieleszyn.nowoczesnagmina.pl).

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi wyborczemu.

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

            Wójt

/-/ Janusz Kamiński

 

 

 

 [1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.